نمایندگی هاتماس


Tel : +9831-36272418

Fax : +9831-36273924

info@tahviehiran.com

Telegram : @TAHVIEHIRANCO


تهویه در بیمارستان

تهویه در بیمارستان 

  1. میزان تهویه: مقدار و کیفیت هوای بیرون که به داخل بیمارستان وارد می شود.

  2. جهت جریان هوا: جهت کلی جریان هوا در بیمارستان است که باید از بخش های تمیز به سمت بخش های آلوده باشد.

  3. انتشار هوا یا الگوی جریان هوا: هوای بیرون باید به طریق موثر وارد هر بخش از بیمارستان گردیده و آلاینده های تولید شده در هر بخش بیمارستان به نحو موثری خارج گردند.

موارد استفاده، مزایا و معایب سه نوع سیستم تهویه متداول تاسیسات بیمارستان شامل تهویه طبیعی، مکانیکی و ترکیبی در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱: مزایا و معایب سیستم های تهویه مطبوع در بیمارستان

تهویه طبیعی

نیروهای طبیعی (به عنوان مثال باد و نیروی شناوری حرارتی به علت اختلاف چگالی هوای داخل و بیرون) هوای بیرون را از طریق پنجره ها، درب ها، نورگیرها و هواکش ها به داخل ساختمان و همچنین هوای داخل را به خارج ساختمان بیمارستان هدایت می نمایند.

میزان استفاده از تهویه طبیعی در بیمارستان به آب و هوا، نقشه ساختمان و رفتار اشخاص ساکن در بیمارستان بستگی دارد. شکل 2، روش های مختلف تهویه طبیعی و شکل 3، نحوه جانمایی اتاق ها برای استفاده از حداکثر تهویه طبیعی در بیمارستان را نشان می دهند. بیشترین تهویه طبیعی در زمانی که پنجره ها در 2 طرف اتاق باز باشند فراهم می گردد. مشکل اصلی تهویه طبیعی بستن پنجره ها در زمان شب و هوای سرد توسط همراهان بیماران می باشد. استفاده از انواع فن های اختلاط از جمله سقفی یا اگزوز فن های تعبیه شده در پنجره ها فقط در زمان تاٌمین میزان کافی هوای بیرون مجاز است چون در غیر این صورت باعث انتشار بیشتر آلاینده های هوا در اتاق بیمار می گردند.

مطابق شکل 2 تهویه طبیعی در بیمارستان می تواند از طریق استفاده از پنجره ها در 2 طرف اتاق و یا تعبیه یک کانال بزرگ در بین 2 بخش باشد. در صورت استفاده از تهویه طبیعی برای اتاق های بیمارستان، جانمایی اتاق ها باید مانند شکل 3 باشد. مطابق این شکل جانمایی اتاق ها و تخت بیمار به گونه ای است که هوا از یک سمت وارد و از سمت دیگر خارج می شود و خروجی هوا نباید به گونه ای تعبیه شود که هوای آلوده که از روی یک بیمار مبتلا به عفونت هوابرد مانند سل عبور کرده است به سایر بخش ها منتقل و یا جهت حرکت هوا به گونه ای نباشد که این هوای عبوری تخت های مجاور را نیز در معرض عفونت های هوابرد قرار دهد بلکه باید به طور مستقیم به خارج اتاق هدایت گردد.

 

شکل ۲: روشهای مختلف تهویه طبیعی در بیمارستان

شکل ۳: جانمایی اتاق ها برای استفاده از حداکثر تهویه طبیعی در بیمارستان

مرجع:{پیشگامان تأسیسات}

 

Print Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon
       

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تهویه ایران می باشد.
 استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است .